Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego Loko.shop

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem www.loko.shop. Regulamin każdorazowo udostępniany jest Klientowi przed skorzystaniem z jakiejkolwiek usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej.

Regulamin nie ogranicza, ani nie wyłącza jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu, zasadami stosowania plików cookies oraz Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Sklep internetowy prowadzony jest przez LOKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie przy Alei Niepodległości 799A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod numerem 0000535760, o numerze NIP 5851470091, REGON 360399316 tel. kontaktowe +48 502 517 079, +48 502 778 272, mail projekty@studioloko.pl, zwana dalej Sprzedawcą, pod adresem strony internetowej Loko.shop
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik do Regulaminu. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne z zastrzeżeniem założenia Konta, złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy oraz tych wynikających z ustawowych obowiązków Sprzedawcy.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji oraz korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego, warunki oraz zasady składania zamówień drogą elektroniczną oraz zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.
  4. Wszystkie Towary opisane  na stronie Sklepu internetowego do sprzedaży są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Widoczne na zdjęciach Towarów kolory materiałów  oraz innych elementów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Podane wymiary Towarów  mogą nieznacznie, w granicach określonych normami polskimi, odbiegać od rzeczywistych.
  5. Prezentowane w Sklepie Internetowym Towary są produktami o wydłużonym czasie dostępności a termin realizacji Zamówienia wyszczególniony jest przy każdym Towarze.
  6. Informacje podawane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  7. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  8. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: komputer PC, telefon, tablet  lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do Internetu,  przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, a w przypadku Klientów również aktywne  konto e-mail.
  9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, z poszanowaniem praw innych Użytkowników oraz Sprzedawcy oraz nie dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 2. Definicje:
  1. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl definicji zawartej w art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.)
  2. Sprzedawca – LOKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie,
  3. Towar– wszelkie produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym,
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
  5. Użytkownik– każda osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze strony Sklepu Internetowego,
  6. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, posiadająca Konto w Sklepie Internetowym,
  7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta,
  8. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.loko.shop,
 3. Rejestracja oraz korzystanie z konta.
  1. Założenie oraz posiadanie Konta jest wolne od opłat oraz nieograniczone w czasie. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z Konta wysyłając na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub pisemnie na adres oświadczenie o rezygnacji z posiadania Konta.
  2. Warunkiem dokonania rejestracji Konta jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce Moje Konto, akceptacja  postanowień niniejszego Regulaminu oraz podanie wyszczególnionych w formularzu rejestracyjnym obowiązkowych danych ( imię i nazwisko / nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasła).
  3. Jeden Użytkownik może mieć w Sklepie Internetowym tylko jedno konto.
  4. Konto zostanie aktywowane po potwierdzeniu jego założenia przez Użytkownika  za pośrednictwem linku aktywacyjnego wysłanego na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
  5. Dostęp do Konta możliwy jest po wprowadzeniu nazwy użytkownika ( adres poczty elektronicznej)  oraz hasła podanych w formularzu rejestracji.
  6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy materiałów o charakterze reklamowym, handlowym oraz informacyjnym poprzez zapisanie się do Newslettera.
  7. Korzystanie z usługi Newslettera jest wolne od opłat oraz nieograniczone w czasie.
  8. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z Newslettera wysyłając na adres mailowy Sprzedawcy lub pisemnie na adres oświadczenie o rezygnacji.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną Konta oraz Newslettera w sytuacji gdy:
   • Sprzedawca  zweryfikował bezprawność danych podanych przez Klienta,
   • dane Klienta budzą oczywiste wątpliwości co do ich nieprawdziwości, a wątpliwości nie można będzie usunąć poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny,
   • Klient w rażący sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną/Umowa sprzedaży
  1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest posiadania Konta.
  2. Aby dokonać zamówienia Klient  dodaje do koszyka wybrany przez siebie Towar/y oraz loguje się na swoje Konto.
  3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw technicznych w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
  4. Po dokonaniu wyboru oraz zalogowaniu,  Klient  przechodzi do formularza Zamówienia, w którym :
   • podaje dane dane osobowe: imię i nazwisko lub nazwa firmy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, ewentualnie żądanie wystawienia paragonu wraz z numerem NIP lub Faktury VAT, danych do Faktury
   • wybiera sposób i koszt  Dostawy oraz metodę płatności,
   • akceptuje podany przez Sprzedawcę czas dostawy,
   • akceptuje Regulamin oraz potwierdza złożenie Zamówienia.
  5. Po opłaceniu oraz potwierdzeniu złożenia Zamówienia  Sprzedawca potwierdzi  na wskazany przy Zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta fakt zawarcia umowy sprzedaży.
  6. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy
  7. W związku z korzystaniem z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, tj. Konto, Newsletter oraz Formularz Zamówienia, Klientowi przysługuje  prawo do złożenia reklamacji na adres mailowy Sprzedawcy lub pisemnie na adres siedziby.
  8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta w formie odpowiadającej formie złożonej reklamacji.
 5. Płatności
  1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia całej ceny wraz ze wskazanymi formularzu Zamówienia kosztami dostawy z góry jako przedpłata  co oznacza, że Zamówienie zostanie potwierdzone dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu PayU lub po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  2. Szczegółowe warunki realizacji płatności za pośrednictwem portalu PayU dostępne są na stronie internetowej poland.payu.com.
  3. Klient może skorzystać z jednej z poniższych form płatności:
   • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 32 1160 2202 0000 0002 7500 5316, Bank Millennium SA, BIC (SWIFT): BIGBPLPWXXX, przy czym Zamówienie potwierdzone zostanie po zaksięgowaniu wpłaty na ww. rachunku bankowym,
   • jako płatność online lub kartą kredytową za pośrednictwem PayU SA, przy czym Zamówienie potwierdzone zostanie po zaksięgowaniu wpłaty na ww. rachunku bankowym.
  4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  5. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto ( tj. z podatkiem VAT), wyrażonymi w polskich złotych. Prezentowane ceny nie zawierają kosztów dostawy, które naliczane są każdorazowo przy składaniu Zamówienia.
 6. Dostawa
  1. Sprzedawca informuje Klienta o terminie, sposobach i kosztach dostawy w Formularzu Zamówienia.
  2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dostawa Towaru nastąpi nie później niż w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy przedstawione terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 30 dni. W przypadku ich przekroczenia Sprzedawca  informuje Klienta o nowym przewidywanym terminie dostawy.
  3. Dostawa Towaru nastąpi w sposób wskazany przez Klienta w Zamówieniu:
   • odbiór osobisty w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę,
   • za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w Zamówieniu.
  4. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej.
  5. W przypadku dostawy Towaru przez Przewoźnika Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w sposób zwyczajowo przyjęty przy tego rodzaju przesyłkach oraz w razie uszkodzenia Towaru podjąć niezbędne czynności mające na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy
  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedawcy.
  2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
  4. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu m. in do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 8. Reklamacje
  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego.
  2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Klient  może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: projekty@studioloko.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: LOKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Aleja Niepodległości 799A, 81-810 Sopot.
  3. Celem usprawnienia procesu reklamacji zaleca się aby zgłoszenie poza takimi danymi jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu zawierało dokładne opisanie wady Towaru oraz zgłaszanego żądania.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o czym Sprzedawca powiadomi Klienta w takiej formie jak zgłoszenie reklamacyjne.
  5. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem za jakiekolwiek szkody określone w art. 566 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz wynikające z odpowiedzialności kontraktowej   ograniczona jest do ceny Towaru.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  7. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),
   • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
   • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny  o czym powiadomi Klienta pocztą elektroniczną lub przy kolejnym  logowaniu przez Klienta na Konto . Klient  ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta. Brak akceptacji zmian Regulaminu przy kolejnym logowaniu na Konto przez Klienta równoznaczne jest z wolą rezygnacji z Konta. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.
  2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie tj. z dniem 1.06.2021
  3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę  będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd Rejonowy w Gdyni lub w zależności od wartości przedmiotu sporu Sąd Okręgowy w Gdańsku,  a w przypadku gdy stroną sporów będzie konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Polski  prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.