Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności Loko.shop

Korzystając z Naszych usług powierzasz Nam swoje dane. Loko.shop ze szczególną troską, każdego dnia dba o to aby korzystanie z usług oraz robienie zakupów było dla Ciebie komfortowe oraz bezpieczne.

Polityka Prywatności ma na celu w sposób przejrzysty przedstawić Państwu stosowane  przez Nas sposoby  gromadzenia, wykorzystywania oraz udostępnienia danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z Naszych Usług oraz stanowi realizację wymogów stawianych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, zwane dalej RODO.

 

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Administratorem danych osobowych jest spółka LOKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie przy Alei Niepodległości 799A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod numerem 0000535760, o numerze NIP 5851470091, REGON 360399316, zwana dalej Sprzedawcą.
  2. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: projekty@studioloko.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, wskazany w pkt I.1 powyżej. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Użyte w treści Polityki Prywatności Loko.shop terminy należy odczytywać zgodnie z Definicjami określonymi w pkt I ust. 10 Regulaminu.
 2. Zbieranie danych osobowych
  1. Dane osobowe są zbierane oraz przetwarzane w sytuacjach wskazanych w RODO tj.:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b) – w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą, lub gdy Sprzedawca potrzebuje  tych danych do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której te dane dotyczą – tj. w sytuacji gdy potrzeba  ich w celu przygotowania lub realizacji Usług/i dostępnych na stronie Sklepu Internetowego,
   2. art. 6 ust. 1 lit. c) – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy  jako administratorze (np. rozpatrywanie reklamacji, rozliczenia podatkowo-księgowe, wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta);
   3. art. 6 ust. 1 lit. f) – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (takich jak dochodzenie roszczeń – po zakończeniu umowy) realizowanych przez Sprzedawcę,
   4. art. 6 ust. 1 lit. a) – dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną ( Newsletter ) lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
  2. Na potrzeby oferowanych przez Sprzedawcę Usług ( Konta, Formularz Zamówienia, Newsletter), zakupu Towarów przetwarzane są dane Klienta obejmujące:
   • imię i nazwisko,
   • data urodzenia,
   • adres zamieszkania,
   • numer telefonu,
   • adres poczty elektronicznej,
    Powyższy zakres danych może być ograniczony jeśli Sprzedawca  uzna, iż poszczególne dane nie są niezbędne do realizacji Usługi i/lub zakupu Towaru.
  3. Sprzedawca  dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją Usług oraz  sprzedaży Towarów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów, po czym dane, podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat
  5. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Zgodę można odwołać w każdym czasie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego na adres Sprzedawcy albo drogą elektroniczną na adres: projekty@studioloko.pl albo osobiście w siedzibie.
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla  możliwości skorzystania z Usług oraz  zakupu Towaru/ów, oferowanych przez Sprzedawcę. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy wykonania Usługi, sprzedaży Towaru, z  zastrzeżeniem, iż podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy wykonania Usługi, sprzedaży Towaru.
  7. Sprzedawca prowadząc na stronie internetowej loko.shop Sklep Internetowy używa pików cookies, które pozwalają Sprzedawcy dostosować treść do potrzeb Użytkownika/Klienta, usprawnić działanie strony internetowej oraz analizować ruch na stronie. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzystasz, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.
  8. Sprzedawca stosuje na stornie internetowej pliko cookies, w szczególności w celu:
   • zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,
   • zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,
   • optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),
   • reklamowym,
   • zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów,
   • obsługi sesji użytkownika,
   • zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.
  9. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie przez Sprzedawcę z plików cookies albo chce ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, może zrezygnować z korzystania ze strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
  10. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części).
  11. Ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej.
 3. Udostępnianie danych osobowych
  1. Dane osobowe mogą być udostępnione:
   1. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości,
   2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy, m.in. dostawcom usług IT, usług marketingowych, obsługującym płatności oraz innym podmiotom przetwarzającym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sprzedawcą i wyłącznie zgodnie z wytycznymi Sprzedawcy,
   3. operatorom pocztowym lub przewoźnikom, wyłącznie w celu dostarczenia Towarów
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców, znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 4. Uprawnienia
  1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługują następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania od Sprzedawcy potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
   2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
   3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tego prawa uniemożliwia korzystanie z Usług i zakup Towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych;
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
  2. Ponadto osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Sprzedawcą lub z inspektorem ochrony danych.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto Sprzedawca stosuje między innymi firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych Sprzedawca udziela jedynie tym pracownikom i podmiotom, którzy muszą mieć do nich dostęp do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności Loko.shop stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Loko.shop, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Polityka Prywatności Loko.shop stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Loko.shop oraz obowiązuje każdą osobę korzystającą z Usług, oferowanych przez Sprzedawcę, bądź dokonująca zakupu Towarów, oferowanych przez Sprzedawcę. Wszystkie te osoby, rozpoczynając korzystanie z wyżej wymienionych usług/produktów/ programów, potwierdzają, iż zapoznały i akceptują treść niniejszego dokumentu.
  4. Polityka Prywatności dostępna jest stale w siedzibie Sprzedawcy, każdorazowo udostępniania Klientom przed zawarciem umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży Towaru oraz na stronie internetowej.